Mô tả công việc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN

(Áp dụng từ tháng 01/2017)

TT

Vị trí công việc

Công việc phụ trách

1

Nguyễn Đình Hưng

Trưởng phòng

E-mail: hungnd@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6325

1. Phụ trách chung.

2. Công tác kế hoạch, chiến lược, dự toán; tổ chức hạch toán kế toán; tham gia các ban quản lý, chương trình, đề án, ban tổ chức, hội đồng theo yêu cầu công tác.

3. Công tác khác do HT phân công.

2

Lưu Văn Lập

Phó trưởng phòng

E-mail: luuvanlap@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6325

1. Phụ trách: Tổng hợp; đầu tư XDCB; vật tư, tài sản; thuế; học phí; kiểm định; phần mềm, website; thi đua khen thưởng; đào tạo ngắn hạn; tuyển sinh; chương trình, đề án.

2. Quản lý, điều hành: Kế toán tổng hợp; kế toán thuế; kế toán học phí; kế toán XDCB; kế toán vật tư, tài sản.

3. Công tác khác do TP phân công.

3

Phạm Văn Thao

Kế toán thanh toán

Kế toán ĐT XDCB

E-mail: thaopv@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư XDCB: kiểm soát hồ sơ chứng từ thanh quyết toán tiền mặt, tạm ứng (tk 3123).

2. Theo dõi khoản chi liên quan đến sinh viên (trừ học bổng, miễn giảm học phí, tiền dư); hoạt động dịch vụ; công tác kiểm định.

3. Công tác khác do TP phân công.

4

Lê Thị Ninh Giang

Kế toán kho bạc

Kế toán NCKH

E-mail: ninhgiangle@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6322

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán kho bạc, NCKH: kiểm soát hồ sơ chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, tạm ứng, thanh toán từ tài khoản kho bạc.

2. Quản lý, thanh quyết toán đề tài NCKH.

3. Công tác khác do TP phân công. 

5

Vũ Thị Tố Uyên

Kế toán ngân hàng

E-mail: uyenkhtc09@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6322

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng: kiểm soát hồ sơ chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, tạm ứng, thanh toán từ tài khoản ngân hàng.

2. Theo dõi hội nghị, hội thảo; tuyển sinh, tốt nghiệp; chương trình trao đổi, đào tạo quốc tế; tài trợ (trừ NCKH).

3. Công tác khác do TP phân công.

6

Bùi Thị Như Hằng

Kế toán học phí

E-mail: hangbtn@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán học phí (trừ LKĐT trong nước, đào tạo quốc tế); dịch vụ phục vụ người học.

2. Thu các khoản thu từ người học.

3. Đối soát học phí qua ngân hàng; công tác văn thư; học bổng, miễn giảm học phí; bảo hiểm sinh viên.

4. Công tác khác do TP phân công.

7

Hoàng Xuân Vũ

Kế toán tiền lương

Kế toán thuế

E-mail: vuhx@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6322

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tiền lương, tiền công, tiền giảng và các khoản thù lao khác liên quan đến CB.VC.

2. Theo dõi, đối chiếu các khoản trích nộp theo lương, chế độ chính sách đối với CB.VC; tạm ứng lương (tk 3121).

3. Quản lý, cấp phát chứng từ khấu trừ thuế TNCN, hóa đơn tài chính; quản lý, thực hiện báo cáo, quyết toán thuế.

4. Công tác khác do TP phân công.

8

Chúc Mỹ Ngọc

Kế toán tổng hợp

Kế toán vật tư - TSCĐ

E-mail: cmngoca7@gmail.com 
Điện thoại: 08.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp; kế toán vật tư, tài sản cố định.

2. Theo dõi, xây dựng dự toán các đơn vị; kế hoạch hoạt động, dự toán chi ngân sách; đối chiếu học phí, báo cáo ĐHQG-HCM.

3. Công tác khác do TP phân công.

9

Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán quỹ

E-mail: nhungnh@uel.edu.vn
Điện thoại: 08.37244 555 - 6322

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ của nhà trường.

2. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo trong nước; đào tạo quốc tế (nguồn thu).

3. Quản lý, thực hiện báo cáo, quyết toán biên lai, ấn chỉ.

4. Công tác khác do TP phân công.

 

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

TT

Chương trình, đề án

Thành viên

Ghi chú

1

Ngoại ngữ 2008-2020; CDIO

Hoàng Xuân Vũ

Thư ký phụ trách tài chính

2

Sinh viên Lào – Campuchia; dân tộc thiểu số; kiểm định; đề án chất lượng cao; hoạt động giáo trình, tài trợ (T01/2017)

Phạm Văn Thao

Thư ký phụ trách tài chính

3

Hoạt động đào tạo ngắn hạn

Lưu Văn Lập

Hằng – Theo dõi nguồn thu

4

Đề án cử nhân tài năng; đề án 911

Lê Thị Ninh Giang

Thư ký phụ trách tài chính

5

Bảo hiểm sinh viên

Bùi Thị Như Hằng

Phạm Văn Thao

(1) Hằng – Theo dõi nguồn thu

(2) Thao - theo dõi nguồn chi

6

Hội nghị, hội thảo; chương trình trao đổi; đào tạo quốc tế; công tác tuyển sinh; tốt nghiệp

Vũ Thị Tố Uyên

Thư ký phụ trách tài chính

7

- Liên kết đào tạo trong nước

(biên bản ghi nhớ; hợp đồng; thông báo mức thu; quản lý nguồn thu, quyết toán nguồn thu)

- Liên kết đào tạo quốc tế

(quản lý nguồn thu)

Nguyễn Hồng Nhung

Thư ký phụ trách tài chính

8

Đề án song bằng; đề án E-learning

Chúc Mỹ Ngọc

Thư ký phụ trách tài chính

9

Phần mềm

Kế toán (Ngọc), Học phí (Hằng), Lương, tiền giảng, thuế, web (Vũ)

Lưu Văn Lập

Chỉ đạo chung

Ghi chú:

- Liên quan đến tiền mặt (Thao); ngân hàng (Uyên); kho bạc (Giang); liên kết đào tạo trong nước, thu đào tạo quốc tế, biên lai ấn chỉ (Nhung); tiền lương, thù lao giảng, thu nhập khác, thuế (Vũ); học phí, học bổng, miễn giảm học phí (Hằng); dự toán, vật tư – tài sản cố định, kế hoạch hoạt động, báo cáo ĐHQG-HCM (Ngọc).

- Các thành viên chủ động phối hợp công tác liên quan.

- Đối với lịch họp về chương trình, đề án các thành viên sẽ tham dự cuộc họp với lãnh đạo phòng hoặc đại diện tham dự khi lãnh đạo phòng đi công tác.

- Mỗi tháng phòng KHTC họp giao ban công tác 01 lần (trước ngày 10 hàng tháng).

 

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỖ TRỢ CÔNG TÁC

TT

Nội dung

Người thực hiện

Người hỗ trợ

1

Kế toán tổng hợp

Kế toán vật tư, TSCĐ

Chúc Mỹ Ngọc

Lưu Văn Lập

2

Kế toán tiền mặt

Phạm Văn Thao

Vũ Thị Tố Uyên

3

Kế toán ĐT XDCB

Phạm Văn Thao

Lưu Văn Lập

4

Kế toán kho bạc

Lê Thị Ninh Giang

Chúc Mỹ Ngọc

5

Kế toán NCKH

Lê Thị Ninh Giang

Nguyễn Hồng Nhung

6

Kế toán ngân hàng

Vũ Thị Tố Uyên

Phạm Văn Thao

7

Kế toán học phí

Bùi Thị Như Hằng

Hoàng Xuân Vũ

8

Kế toán thuế

Hoàng Xuân Vũ

Bùi Thị Như Hằng

9

Kế toán tiền lương

Hoàng Xuân Vũ

Nguyễn Đình Hưng

10

Kế toán quỹ

Nguyễn Hồng Nhung

Lê Thị Ninh Giang

 

- CV1: Các thành viên khi đi công tác hoặc có việc đột xuất xin nghỉ, chủ động chuyển giao nội dung công tác để nhờ người hỗ trợ thực hiện.

- CV2: Liên quan đến thanh toán tiền mặt, ngân hàng, kho bạc: Người hỗ trợ tiếp nhận chứng từ, kiểm soát, đánh phiếu chi, ủy nhiệm chi, rút dự toán.

- CV3: Công tác tiền lương: Tính lương, thù lao giảng và các thu nhập khác.

- CV4: Công tác thuế: Người hỗ trợ tiếp nhận thông tin, ghi hóa đơn, chứng từ, thực hiện báo cáo thuế.

- CV5: Công tác thu tiền: Kế toán thu học phí trực tiếp thu tiền cho người học (trừ lớp trao đổi, LKĐT quốc tế), thông tin, giải đáp thông tin và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến người học. Những nội dung thu tập trung hoặc thời gian thu kéo dài. Kế toán thu học phí và các thành viên phụ trách chủ động thông tin, dự thảo kế hoạch để tham mưu cho lãnh đạo triển khai, phân công lịch hỗ trợ thực hiện.

- CV6: Công tác cấp phát biên lai, ấn chỉ: Người thu tiền, người thu hộ chủ động đăng ký sử dụng, quyết toán biên lai theo hình thức (nhận-trả-nhận). Phân loại số biên lai in “xác nhận học phí đã thu” và biên lai “thu tiền trong ngày, tháng”.

- CV7: Nộp tiền: Thực hiện nộp tiền theo ngày, theo tuần, tháng hoặc khi kết thúc đợt thu. Người thu tiền, người quản lý biên lai, kế toán thanh toán và thủ quỹ lập bảng đối chiếu số tiền đã nộp so với biên lai, phiếu thu tiền.

- CV8: Công tác khác: Người hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, thông tin và chuyển cho người phụ trách giải quyết.

- CV9: Phân quyền

Phó Trưởng phòng Lưu Văn Lập, thay mặt lãnh đạo phòng tham gia, chỉ đạo, tham mưu và ký các văn bản, công tác như sau:

+ Thông báo, xác nhận học phí, mức thu tuyển sinh, khoản thu khác;

+ Biên bản ghi nhớ hợp đồng LKĐT trong nước;

+ Biên lai ấn chỉ; thuế TNCN, TNDN và các thuế khác có liên quan;

+ Hoạt động đào tạo ngắn hạn; hoạt động dịch vụ;

+ Hồ sơ tạm ứng, thanh toán mua sắm và đầu tư CSVC từ nguồn thu sự nghiệp (bao gồm các biên bản);

+ Phần mềm, website; dịch vụ liên quan đến người học, CB.VC;

+ Thi đua khen thưởng; kiểm định; kế hoạch công tác, làm việc của phòng;

+ Các chương trình đề án trực tiếp quản lý, điều hành;

+ Quản lý, triển khai công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định;

+ Công tác khác do trưởng phòng ủy quyền.

- CV10: Trong khi thực hiện nhiệm vụ, các thành viên không thống nhất được hoặc có những yêu cầu từ người học, CB.VC do nhiều nguyên nhân khác nhau cần có trao đổi với lãnh đạo phòng để biết thông tin và chỉ đạo kịp thời.

         Bản mô tả công việc được triển khai đến các thành viên phòng KHTC trao đổi, thảo luận và thống nhất ban hành thực hiện kể từ tháng 12 năm 2016.


                                                                                      Ngày 12 tháng 12 năm 2016

                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

                                                                                    (đã ký)

                                                                                           Nguyễn Đình HưngTổng truy cập: 131,205

9,675