Danh mục biểu mẫu

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Mẫu 3 - TSCĐ

TT

Tên mẫu

Ký hiệu

1

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

Mẫu C32-HD 

2

Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt

Mẫu C37-HD

3

Giấy thanh toán tạm ứng

Mẫu C33-BB

4

Giấy đề nghị tạm ứng chuyển khoản

Mẫu C32-HD1

5

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản

Mẫu C37-HD1

6

Bảng thanh toán thuê ngoài

Mẫu C09-HD

7

Giấy báo làm việc ngoài giờ

Mẫu C01c-HD

8

Danh sách chi tiền hội nghị, hội thảo

Mẫu C40b-HD

9

Thanh toán công tác phí đi nước ngoài

Mẫu 01-TTTM

10

Thanh toán công tác phí trong nước

Mẫu 02-TTTM

11

Danh sách chi tiền thù lao

Mẫu 03-TTTM

12

Bảng kê thanh toán

Mẫu 04-TTTM

13

Đăng ký tiền mặt

Mẫu 05-TTTM

14

Dự trù kinh phí

Mẫu 06-DTKP

15

Giấy nộp tiền

Mẫu 07-GNT

16

Giấy biên nhận tiền

Mẫu 08-GBN

17

Bảng kê mua hàng

Mẫu 09-BKMH

18

Bảng kê thanh toán (đối ngoại)

Mẫu 11-DN

19

Phiếu giao nhận nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sách

Mẫu 12-GNVT

20

Tổng hợp thanh toán coi thi

Mẫu 13a1

21

Thanh toán tiền coi thi

Mẫu 13b1

22

Tổng hợp các loại phí thi lại

Mẫu 13c1

23

Báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài

Mẫu 13-NN

24

Hợp đồng khoán chuyên môn

Mẫu 14-HDK

25

Phiếu giao nhận chứng từ

Mẫu M05-TTNHKB

26

Phiếu thu tiền chuyển khoản

Mẫu M05-TTCK

27

Mẫu biểu liên quan đến mua sắm tài sản

27-1

Biên bản họp hội đồng mua sắm tài sản     

Mẫu 1-TSCĐ

27-2

Mẫu quyết định chỉ định thầu

Mẫu 2-TSCĐ

 27-3 Mẫu hợp đồng kinh tế   Mẫu 3-TSCĐ

27-4

Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao và thanh lý

Mẫu 4-TSCĐ

27-6

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ

Mẫu 6-TSCĐ 

27-7

Mẫu giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản

Mẫu 7-TSCĐ  Tổng truy cập: 269,640

12,225