Danh mục biểu mẫu

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

TT

Tên mẫu

Ký hiệu

1

Bảng kê thanh toán

Mẫu 04-TTTM

2

Giấy nộp tiền

Mẫu M07-GNT

3

Phiếu thu tiền chuyển khoản

Mẫu M07-TTCK

4

Dự trù kinh phí

Mẫu 06-DTKP

5

Giấy đề nghị tạm ứng chuyển khoản

Mẫu C42-HD1

6

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

Mẫu C42-HD

7

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu C14-HD

8

Giấy báo làm thêm giờ

Mẫu C08-HD

9

Bảng thanh toán tiền ngoài giờ

Mẫu C10-HD

10

Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu C09-HD

11

Bảng thanh toán học bổng

Mẫu C05-HD

12

Bảng thanh toán công tác phí trong nước

Mẫu C17-HD-TN

13

Bảng thanh toán công tác phí ngoài nước

Mẫu C17-HD-NN

14

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Mẫu C43-BB

15

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản

Mẫu C37-HD1

16

Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt

Mẫu C37-HD

17

Bang kê thanh toán cho người tham gia hội nghị hội thảo tập huấn

Mẫu C44-HD

18

Danh sách chi lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản

Mẫu C18-HD

19

Tổng hợp thanh toán coi thi

Mẫu 13a1

20

Thanh toán coi thi

Mẫu 13b1

21

Báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài

Mẫu 13-NN

22

Phiếu giao nhận chứng từ

Mẫu 05-TTNHKB

23

Tờ trình

Mẫu TT

24

Hợp đồng khoán chuyên môn

Mẫu 14-HDK

25

Mẫu biểu liên quan đến mua sắm tài sản

25.1

Biên bản họp hội đồng mua sắm tài sản

Mẫu 1-TSCĐ

25.2

Mẫu quyết định chỉ định thầu

Mẫu 2-TSCĐ

25.3

Mẫu hợp đồng kinh tế

Mẫu 3-TSCĐ

25.4

Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao và thanh lý

Mẫu 4-TSCĐ

25.5

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ

Mẫu 6-TSCĐ

Tổng truy cập: 273,574

19,388