Mô tả công việc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN

(Áp dụng từ tháng 01 năm 2019)

TT

Vị trí công việc

Công việc phụ trách

1

Nguyễn Đình Hưng

Trưởng phòng

E-mail: hungnd@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6325

1. Phụ trách chung.

2. Công tác kế hoạch, chiến lược, dự toán; tổ chức hạch toán kế toán; thi đua khen thưởng; tham gia các ban quản lý, chương trình, đề án, ban tổ chức, hội đồng theo yêu cầu công tác.

3. Công tác khác do HT phân công.

2

Lưu Văn Lập

Phó trưởng phòng

E-mail: luuvanlap@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6325

1. Phụ trách: Tổng hợp; đầu tư XDCB; vật tư, tài sản; thuế; học phí; dịch vụ; kiểm định; phần mềm, website; đào tạo ngắn hạn; công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, tài trợ, dịch vụ.

2. Quản lý, điều hành: Kế toán tổng hợp; kế toán XDCB; kế toán vật tư, tài sản; kế toán thuế; kế toán học phí, kế toán dịch vụ.

3. Công tác khác do TP phân công.

3

Phạm Văn Thao

Kế toán thanh toán

E-mail: thaopv@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tiền mặt: kiểm soát hồ sơ chứng từ, theo dõi nguồn thu, thanh quyết toán từ tiền mặt.

2. Kế toán dịch vụ (dịch vụ, tài trợ, viện trợ, hoạt động ngắn hạn); công tác đảm bảo chất lượng.

3. Công tác khác do TP phân công.

4

Vũ Thị Tố Uyên

Kế toán ngân hàng

E-mail: uyenkhtc09@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6322

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng: kiểm soát hồ sơ chứng từ, theo dõi nguồn thu, thanh quyết toán từ tài khoản ngân hàng.

2. Theo dõi tuyển sinh, tốt nghiệp; chương trình trao đổi, đào tạo quốc tế (phần chi).

3. Công tác khác do TP phân công.

5

Lê Hoàng Đức Anh

Kế toán kho bạc

E-mail: anhldh@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6322

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán kho bạc: kiểm soát hồ sơ chứng từ, theo dõi nguồn thu, thanh quyết toán từ tài khoản kho bạc.

2. Công tác khác do TP phân công. 

6

Hoàng Xuân Vũ

Kế toán tiền lương

Kế toán thuế

Kế toán vật tư TSCĐ

E-mail: vuhx@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6322

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tiền lương, tiền công, tiền giảng và các khoản thù lao khác liên quan đến CB.VC; thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế; kế toán vật tư TSCĐ.

2. Theo dõi, đối chiếu các khoản trích nộp theo lương, chế độ chính sách đối với CB.VC.

3. Công tác khác do TP phân công.

7

Lê Thị Ninh Giang

Kế toán học phí

E-mail: giangninhle@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán học phí; dịch vụ phục vụ người học; thu các khoản thu từ người học; cấp phát hóa đơn (trừ LKĐT trong nước, quốc tế).

2. Đối soát học phí qua ngân hàng; học bổng, miễn giảm học phí; bảo hiểm sinh viên; các khoản chi khác liên quan đến sinh viên.

3. Công tác khác do TP phân công.

8

Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán liên kết

E-mail: nhungnh@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6322

1. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo trong nước; liên kết đào tạo quốc tế; tuyển sinh, tốt nghiệp (nguồn thu); quản lý, thực hiện báo cáo hóa đơn học phí (đặt in).

2. Công tác khác do TP phân công.

9

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán tổng hợp

Kế toán quỹ

E-mail: trangltt@uel.edu.com 
Điện thoại: 028.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp; báo cáo ĐHQG-HCM.

2. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ.

3. Công tác khác do TP phân công.

10

Nguyễn Thùy Dung

Kế toán NCKH

E-mail: dungnt91@uel.edu.com 
Điện thoại: 028.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán đề tài NCKH.

2. Theo dõi, xây dựng kế hoạch hoạt động; dự toán; đối chiếu nguồn thu học phí; văn thư.

3. Công tác khác do TP phân công.

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

TT

Chương trình, đề án

Thành viên

Ghi chú

1

Tham gia ban quản lý dự án ĐTXD; ban điều hành chương trình, đề án: công nghệ 4.0; kiểm định; đảm bảo chất lượng; E-learning; ngoại ngữ 2020; song bằng; ngắn hạn; dịch vụ.

Lưu Văn Lập

Ban điều hành

2

Hoạt động đào tạo ngắn hạn; dịch vụ, tài trợ, viện trợ; đề án chất lượng cao; kiểm định; sinh viên Lào – Campuchia.

Phạm Văn Thao

Thư ký phụ trách tài chính

3

Liên kết đào tạo quốc tế (chi).

Vũ Thị Tố Uyên

Thư ký phụ trách tài chính

4

Chương trình liên quan nguồn thu NSNN: Đề án CNTN; đề án 911; đề án ngoại ngữ 2020; công nghệ 4.0; giáo trình.

Lê Hoàng Đức Anh

Thư ký phụ trách tài chính

5

Dự án đầu tư CSVC; đề án E-learning; đề án song bằng; theo dõi chấm công của phòng.

Hoàng Xuân Vũ

Thư ký phụ trách tài chính

6

Miễn giảm học phí; bảo hiểm sinh viên; chi khác liên quan đến sinh viên (trừ chương trình, đề án).

Lê Thị Ninh Giang

Thư ký phụ trách tài chính

7

Liên kết đào tạo trong nước, liên kết đào tạo, trao đổi quốc tế: (biên bản ghi nhớ; hợp đồng; thông báo mức thu; quản lý nguồn thu, quyết toán nguồn thu); tuyển sinh; tốt nghiệp (thu).

Nguyễn Hồng Nhung

Thư ký phụ trách tài chính

8

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm; NCKH; đối chiếu nguồn thu học phí; các dự án quốc tế.

Nguyễn Thùy Dung

Thư ký phụ trách tài chính

9

Phần mềm:

Kế toán (Trang); học phí, hóa đơn online (Giang); tiền lương, tiền giảng, thu nhập, thuế, website (Vũ)

Lưu Văn Lập

Chỉ đạo chung

Ghi chú:

- Liên quan đến tiền mặt (Thao); ngân hàng (Uyên); kho bạc (Đức Anh); đề tài NCKH, hội nghị hội thảo, đối chiếu nguồn thu, dự toán, kế hoạch hoạt động (Dung); liên kết đào tạo trong nước, quốc tế, hóa đơn tự in (Nhung); tiền lương, thù lao giảng, thu nhập khác, thuế (Vũ); học phí, học bổng, miễn giảm học phí (Giang); báo cáo ĐHQG-HCM (Trang).

- Các thành viên chủ động đề xuất xây dựng quy trình, phối hợp công tác liên quan.

- Đối với lịch họp về chương trình, đề án các thành viên sẽ tham dự cuộc họp với lãnh đạo phòng hoặc đại diện tham dự khi lãnh đạo phòng đi công tác.

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỖ TRỢ CÔNG TÁC

TT

Nội dung

Người thực hiện

Người hỗ trợ

1

Kế toán tổng hợp

Lê Thị Thùy Trang

Lưu Văn Lập

2

Kế toán quỹ

Lê Thị Thùy Trang

Nguyễn Thùy Dung

3

Kế toán tiền mặt

Phạm Văn Thao

Vũ Thị Tố Uyên

4

Kế toán ngân hàng

Vũ Thị Tố Uyên

Phạm Văn Thao

5

Kế toán kho bạc

Lê Hoàng Đức Anh

Nguyễn Thùy Dung

6

Kế toán liên kết

Nguyễn Hồng Nhung

Lê Thị Ninh Giang

7

Kế toán học phí

Lê Thị Ninh Giang

Nguyễn Hồng Nhung

8

Kế toán vật tư TSCĐ

Hoàng Xuân Vũ

Phạm Văn Thao

9

Kế toán thuế

Hoàng Xuân Vũ

Lê Thị Thùy Trang

10

Kế toán tiền lương

Hoàng Xuân Vũ

Nguyễn Đình Hưng

11

Kế toán NCKH

Nguyễn Thùy Dung

Lê Hoàng Đức Anh

- CV1: Các thành viên khi đi công tác hoặc có việc đột xuất xin nghỉ, chủ động chuyển giao nội dung công tác để nhờ người hỗ trợ thực hiện; làm đơn nghỉ phép.

- CV2: Liên quan đến thanh toán tiền mặt, ngân hàng, kho bạc: Người hỗ trợ tiếp nhận chứng từ, kiểm soát, đánh phiếu chi, ủy nhiệm chi, rút dự toán.

- CV3: Công tác tiền lương, tính lương, thù lao giảng và các thu nhập khác.

- CV4: Công tác thuế, người hỗ trợ tiếp nhận thông tin, ghi hóa đơn, chứng từ, bàn giao cho người phụ trách thực hiện báo cáo quyết toán với cơ quan thuế.

- CV5: Công tác thu tiền, kế toán học phí trực tiếp thu tiền cho người học; thông tin, giải đáp thông tin và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến người học. Những nội dung thu tập trung hoặc thời gian thu kéo dài. Kế toán học phí và các thành viên phụ trách chủ động thông tin, đề xuất kế hoạch để tham mưu cho lãnh đạo triển khai, phân công lịch hỗ trợ thực hiện.

- CV6: Công tác cấp phát hóa đơn đặt in, người thu tiền, người thu hộ chủ động đăng ký sử dụng, báo cáo hóa đơn đạt in theo hình thức (nhận-trả-nhận). Phân loại số hóa đơn đặt in “xác nhận số tiền đã thu” và hóa đơn đặt in “thu tiền trong ngày, tháng”.

- CV7: Nộp tiền, thực hiện nộp tiền theo ngày, theo tuần, tháng hoặc khi kết thúc đợt thu. Người thu tiền, người quản lý hóa đơn, kế toán thanh toán và thủ quỹ lập bảng đối chiếu số tiền đã nộp so với hóa đơn, phiếu thu tiền.

- CV8: Công tác khác, người hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, thông tin và chuyển cho người phụ trách giải quyết. Trường hợp cần thiết chuyển lãnh đạo phòng để xử lý kịp thời.

- CV9: Phân quyền

Phó Trưởng phòng Lưu Văn Lập, thay mặt lãnh đạo phòng tham gia, chỉ đạo, tham mưu và ký các văn bản, công tác như sau:

+ Thông báo, xác nhận học phí, mức thu tuyển sinh, tốt nghiệp, thống kê và báo cáo học phí, các khoản thu khác liên quan đến người học.

+ Biên bản ghi nhớ, hợp đồng, báo cáo quyết toán, thanh lý hợp đồng LKĐT trong nước.

+ Báo cáo, quyết toán hóa đơn, thuế TNCN, TNDN và khoản thuế khác có liên quan.

+ Hoạt động đào tạo ngắn hạn; hoạt động dịch vụ; tài trợ.

+ Hồ sơ tạm ứng, thanh toán mua sắm và đầu tư CSVC từ nguồn thu sự nghiệp (bao gồm: Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, biên bản bàn giao, phụ lục 3A).

+ Phần mềm, website; dịch vụ liên quan đến người học, CB.VC.

+ Công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng; kế hoạch công tác, làm việc của phòng.

+ Các chương trình đề án trực tiếp quản lý, điều hành.

+ Quản lý, triển khai công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.

+ Công tác khác do trưởng phòng ủy quyền.

- CV10: Trong khi thực hiện nhiệm vụ, các thành viên không thống nhất được hoặc có những yêu cầu từ người học, CB.VC do nhiều nguyên nhân khác nhau cần có trao đổi với lãnh đạo phòng để biết thông tin và chỉ đạo kịp thời.

- Mỗi tháng phòng KHTC họp giao ban công tác 01 lần (trước ngày 10 hàng tháng).

- Thành viên nộp báo cáo sản phẩm công việc hoàn thành (trước ngày 15 hàng tháng).

         Bản mô tả công việc được triển khai đến các thành viên phòng KHTC trao đổi, thảo luận và thống nhất ban hành thực hiện kể từ tháng 01 năm 2019.

Ngày 02 tháng 01 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(đã ký)

Nguyễn Đình Hưng

                                     Tổng truy cập: 306,217

16,040